Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ศูนย์ภาษาพีพีเอ็มฯ เข้าพบคณะผู้บริหารมูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน

14 ก.พ. Posted by in ข่าวสารและกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ศูนย์ภาษาพีพีเอ็มฯ เข้าพบคณะผู้บริหารมูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน
ศูนย์ภาษาพีพีเอ็มฯ เข้าพบคณะผู้บริหารมูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน
 

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ศูนย์ภาษาพีพีเอ็มฯ เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และในฐานะศิษย์เก่าที่รักและเคารพพระคุณของครูบาอาจารย์ กับคณะผู้บริหารมูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน โรงเรียนสอนภาษา เนื่องในวันเทศกาลแห่งความรักที่ผ่านมา