Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ศูนย์ภาษาพีพีเอ็ม เข้าพบแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับอาจารย์วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์

24 เม.ย. Posted by in ข่าวสารและกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ศูนย์ภาษาพีพีเอ็ม เข้าพบแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับอาจารย์วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์
ศูนย์ภาษาพีพีเอ็ม เข้าพบแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับอาจารย์วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์
 

เมื่อวันที่ 22 เมย 2556 ที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ภาษาพีพีเอ็ม แลงค์เกวจ เซ็นเตอร์ เข้าพบแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการสอนภาษาเยอรมัน กับอาจารย์วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์ ศูนย์ภาษาคณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)