Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

หลักสูตร Basic general English 1–6

07 ก.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน หลักสูตร Basic general English 1–6
หลักสูตร Basic general English 1–6
 

หลักสูตร Basic general Englis 1 – 6 เหมาะสำหรับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วๆไป ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการออกเสียง

รายละเอียด

จะเน้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การท่องเที่ยว