Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

หลักสูตร Junior business English

07 ก.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน หลักสูตร Junior business English
หลักสูตร Junior business English
 

หลักสูตร Junior business English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

รายละเอียด

จะเน้นฝึกทักษะการเขียนในสมัครงาน รวมถึงลักษณะคำถามที่สำคัญ ในการสัมภาษณ์งาน