Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Gallery  // Browsing posts in Gallery

25 มี.ค. Posted by in Gallery | ปิดความเห็น บน รวมรูปภาพบรรยากาศการเรียนที่ PPM Language Center

รวมรูปภาพบรรยากาศการเรียนที่ PPM Language Center

รวมรูปภาพบรรยากาศการเรียนที่ PPM Language Center

Read more...

21 พ.ย. Posted by in Gallery, ข่าวสารและกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พีพีเอ็ม สอน รร อนุบาล ภายนอก

พีพีเอ็ม สอน รร อนุบาล ภายนอก

พีพีเอ็ม สอน รร อนุบาล ภายนอก

Read more...

13 ต.ค. Posted by in CSR, Gallery | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเยี่ยมน้องตัวเล็ก ร่วมเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน

กิจกรรมเยี่ยมน้องตัวเล็ก ร่วมเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน

กิจกรรมเยี่ยมน้องตัวเล็ก ร่วมเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน

Read more...

29 ก.ย. Posted by in Gallery, ข่าวสารและกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อต้อนรับประชาคมอาเชียน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลุ่มทั่วไป

จัดสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อต้อนรับประชาคมอาเชียน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลุ่มทั่วไป

จัดสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อต้อนรับประชาคมอาเชียน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลุ่มทั่วไป

PPM จัดสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อต้อนรับประช […]

Read more...

28 ก.ค. Posted by in Gallery, ข่าวสารและกิจกรรม | ปิดความเห็น บน PPM ได้รับเชิญสัมภาษณ์รายการเคเบิ้ล TV รายการ WoWamazing

PPM ได้รับเชิญสัมภาษณ์รายการเคเบิ้ล TV รายการ WoWamazing

PPM ได้รับเชิญสัมภาษณ์รายการเคเบิ้ล TV รายการ WoWamazing

เมื่อวันที 23 กค 2556 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารและที่ปรึกษ […]

Read more...

28 ก.ค. Posted by in Gallery, ข่าวสารและกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อต้อนรับประชาคมอาเชียน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลุ่มงานแพทย่่

จัดสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อต้อนรับประชาคมอาเชียน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลุ่มงานแพทย่่

จัดสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อต้อนรับประชาคมอาเชียน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลุ่มงานแพทย่่

ศูนย์ภาษาพีพีเอ็มฯ ได้รับโอกาสในการจัดอบรมสัมมนานอกสถาน […]

Read more...

28 ก.ค. Posted by in Gallery | ปิดความเห็น บน Sticker PPM

Sticker PPM

Sticker PPM

Read more...

28 ก.ค. Posted by in Gallery | ปิดความเห็น บน Brochure PPM 1

Brochure PPM 1

Brochure PPM 1

Read more...

20 มิ.ย. Posted by in Gallery | ปิดความเห็น บน Brain Fitness Center June 2013

Brain Fitness Center June 2013

Brain Fitness Center  June 2013

Read more...

23 พ.ย. Posted by in Gallery | ปิดความเห็น บน รวมรูปภาพจัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้หน่วยงานภายนอก

รวมรูปภาพจัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้หน่วยงานภายนอก

รวมรูปภาพจัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้หน่วยงานภายนอก

Read more...